“Noben človek ne more biti dober učitelj, če ne čuti tople naklonjenosti do svojih učencev in pristne želje, da bi jim posredoval, kar sam ceni.”
~ Bertrand Russell

Moja pedagoška pot se je pričela že v študentskih letih, v polnem obsegu pa se je slednja začela nadgrajevati po diplomi in kmalu zatem, so “obrodili sadovi dela”. Nekatere od učenk na tekmovanjih dosegajo najvišja mesta, preostale pa svojo ljubezen do glasbe ohranjajo in širijo v amaterskih sestavih – tako klasičnih kot drugih zvrsteh. To zadnje me še toliko bolj veseli, saj je moj cilj izobraževati v širini, iskati in razvijati glas ter ideje vsakega posameznika. Rada se pošalim, da želim “svoje otroke tako učiti, da jih bom z glasbo zasvojila.” Kar ni daleč od uresničitve, saj je glasba sama po sebi tako čudovita, da je moja naloga le, usmeriti učenca/ko na pot vztrajnosti, potrpežljivosti in redne (kvalitetne) vaje, ostala “čarovnija” pa pride sama po sebi. Užitek je tako zagotovljen.

Pouk flavte je vedno poučno in zabavno doživetje, nikoli enako, z obilico glasbenih iger, čudovitimi skladbami v različnih stilih (klasika, jazz, pop, blues, folk, ..), v kombinaciji z improvizacijo in obogatena s pristopi Willemsove glasbene pedagogike.

Verjamem, da ima vsakdo glasbeni dar, potrebno je najti samo prava vrata za sprostitev tega potenicala. Z veseljem vam pomagam najti in odpreti prava vrata!

Vkolikor bi Vas ali Vašega otroka zanimalo učenje flavte, mi pišite (glej stran kontakt).

“No man can be a good teacher unless he has feelings of warm affection toward his pupils and a genuine desire to impart to them what he believes to be of value.”   ~ Bertrand Russell

My pedagogical path began already in my student years, however, the latter began to build on after graduation, and shortly afterwards, all the hard work start to pay off. Some of the pupils are wining the highest places on the competitions, when the others are nurturing and maintaining their love for music in amateur groups – classical or/and other genres.The latter one is the most rewarding, because my goal is to educate in breadth, to search and develop a “voice” and ideas of each individual. I love to joke, that I want to teach children in such a way, that they’ll become addicted to it. What is not far from the truth, because music itself is so beautiful, so my job is just to direct a pupil to the road of persistence, patience and regular (high-quality) practice, and the rest of “magic” follows. The pleasure and joy are guaranteed.

Flute lessons are always educational and fun adventure, never the same, with lots of musical games, beautiful compositions in various styles (classical, jazz, pop, blues, folk, ..), combined with improvisation and enriched with principles of Edgar Willems music pedagogy.

I believe that everyone has a gift for music, you just have to find the right door, to unleash the potential. To unleash your freedom and joy. I will be very happy, to help you find and open the right one!«

If You or Your child is interested in learning a flute, please contact me (see the contact page).

« 1 of 2 »