Predanost in izjemna ljubezen do glasbe, neusahljiva želja po raziskovanju in ustvarjanju ter vedrost duha in uma, so samo nekatere od značilnosti, ki odlikujejo glasbenico Pijo Hočevar.

Njena bogata kulturna pot se je začela v obdobju otroštva, z aktivno vključenostjo v domači ansambel, folklorno društvo in petjem v različnih sestavih. Nižje glasbeno izobraževanje je obsegalo učenje različnih instrumentov (blokflavta, klavir, klavirska harmonika, petje), na koncu pa je flavta prevladala (Ernest Jazbec, Vanja Ivanković).

Maturirala je na novomeški Ekonomski gimnaziji, vpisala študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani (Matej Zupan), katerega je z odliko zaključila leta 2012 vmes pa se preko Erasmus programa dodatno izpopolnjevala na Hoogeschool Utrecht (Aldo Baerten). Udeležuje se seminarjev pod mentorstvom odličnih flavtistov – Beynon,  Bernold, Schemiser, Graf, Auer, Baudiment, Schütz, Oliva, .. in seminarjev s področja različnih glasbenih metod.

Med dodiplomskih študijem je prejela številne nagrade za solo ali komorni nastop v Sloveniji in tujini, kot solistka pa sodelovala z orkestrom Slovenske Filharmonije in simfoniki RTV, kjer sodeluje tudi kot substitut. Bila je članica evropskega pihalnega orkestra EUYWO in združenega študentskega orkestra BMT (Brussels-Maastricht-Tilburg), orkestrskih akademij de Orkest v Belgiji in OAO Ossiach v Avstriji, komornega orkestra Academia Ars Musicae, kot tudi pihalnega kvinteta Noobsayswhat in mednarodnega tria Mirus.

Leta 2015 je magistrirala na glasbeni akademiji v Maastrichtu na Nizozemskem (Philippe Benoit, Rik Bastiens) in za svojo raziskavo prejela nagrado univerze ZUYD. V letu 2016/17 je opravila začetni študij Willemsove glasbene pedagogike na Federation International Willems, v letu 2019/20 pa študij Waldorfske pedagogike na Inštitutu za razvoj Waldorfskih šol in vrtcev.

Svoje znanje je uspešno prenašala na mlajše generacije v Sloveniji, kjer so učenke dosegale najvišja mesta na tekmovanjih, preostale pa svojo ljubezen do glasbe ohranjajo in širijo v amaterskih sestavih. Sedaj svojo poklicno pot nadaljuje na Mednarodni glasbeni šoli v Švici.

Aktivna ostaja kot solistka in komorna glasbenica, ob tem pa piše svojo avtorsko glasbo in razvija svoj glas v jazzovskih vodah.

Dedication and an exceptional love for music, an inexhaustible desire to explore and create, and a serenity of spirit and mind, are just some of the characteristics that distinguish the musician Pija Hočevar.

Her rich cultural path began in her childhood, with active involvement in the family ensemble, folklore society and singing in various ensembles. Lower music education included learning various instruments (recorder, piano, piano accordion, singing), and in the end the flute prevailed (Ernest Jazbec, Vanja Ivanković).

She graduated from the Novo mesto School of Economics, enrolled at the Academy of Music in Ljubljana (Matej Zupan) and graduated with distinction in 2012. In the meantime, she further improved her skills at the Hoogeschool Utrecht (Aldo Baerten) through the Erasmus program. She attends seminars under the mentorship of excellent flutists – Beynon, Bernold, Schemiser, Graf, Auer, Baudiment, Schütz, Oliva, .. and seminars in the field of various musical methods.

During her undergraduate studies, she received numerous awards for solo or chamber performances in Slovenia and abroad, and as a soloist, she collaborated with the Slovenian Philharmonic Orchestra and the RTV Symphony Orchestra, where she also participates as a substitute. She has been a member of the European Wind Orchestra EUYWO and the Joint Student Orchestra BMT (Brussels-Maastricht-Tilburg), the Orchestral Academies de Orkest in Belgium and OAO Ossiach in Austria, the Chamber Orchestra Academia Ars Musicae, as well as the wind quintet Noobsaysrus and the International trio Mirus.

In 2015, she received her master’s degree from the Academy of Music in Maastricht, the Netherlands (Philippe Benoit, Rik Bastiens) and received the ZUYD University Award for her research. In 2016/17 she completed the initial study of Willems Music Pedagogy at the Federation International Willems, and in 2019/20 she studied Waldorf Pedagogy at the Institute for the Development of Waldorf Schools and Kindergartens.

She successfully passed on her knowledge to the younger generations in Slovenia, where the students achieved the highest places in competitions, while the rest maintained and spread their love for music in amateur ensembles. She is now continuing her career at the International School of Music in Switzerland.

She remains active as a soloist and chamber musician, while writing her own music and developing her voice through jazz music.