Pija Hocevar

 • About FluteOn Camp / O FluteOn kampu
 • FluteOn programmes and tuition / FluteOn programi in šolnina
 • Registration / Prijava
About FluteOn Camp:
The FluteOn International Online Summer Camp is a 7-day intensive course for anyone who already plays the flute or wants to play it.

In the spirit of the current situation around the world, the FluteOn Camp will take place online, through the ZOOM service, where we will meet daily for group workshops and individual lessons.

What are the goals of FluteOn Camp?
 • sharing the passion for music, flute and learning
 • discovering and developing talent, skills and creativity
 • discovering and solving problems
 • motivating, encouraging and inspiring
 • personal growth
 • sharing joy and positive vibes

Date:
2. - 8. August 2021
2. - 7. August - daily workshops and lessons + 1 surprise
8. August - Final Online Concert* of FluteOn Camp participants
*The Final concert of the participants will be held on YouTube and will consist of video clips of the participants.

O FluteOn kampu:
Mednarodni online poletni FluteOn kamp, je 7-dnevni intenzivni tečaj, namenjen vsakomur, ki flavto že igra ali jo želi igrati.

FluteOn kamp bo v duhu trenutne situacije po svetu, potekal na spletu, preko storitve ZOOM, kjer se bomo dnevno srečevali preko skupnih delavnic in individualnih lekcij.

Kaj so cilji FluteOn kampa?
 • deliti strast do glasbe, flavte in učenja
 • odkrivanje in razvijanje talenta, spretnosti, ustvarjalnosti
 • odkrivanje in reševanje problemov
 • motivirati, spodbuditi, navdihniti
 • osebnostna rast
 • deliti veselje in pozitivno energijo

Termin:
2. - 8. avgust 2021
2. - 7. avgust - dnevne delavnice in lekcije + 1 presenečenje
8. avgust - Zaključni online koncert* udeležencev/enk FluteOn kampa
*Zaključni koncert udeležencev bo preko portala YouTube, sestavljen iz video posnetkov udeležencev.
The FluteOn International Online Summer Camp is intended for flute beginners (from 3 years on), flute students up to the end of music high school and for flutists, who finished their official education but would like to refresh and upgrade their knowledge.

The offer consist of:
 • daily morning meetings and workshops on various useful topics
 • daily individual lessons
 • sheet music for individual lessons and chamber music
 • piano accompaniments
 • videos and instructions for practising and recording

The number of participants is limited, so the first-come, first-served basis applies. In case of insufficient number of applications, the FluteOn Camp will be cancelled!

FluteOn programmes and tuition:
 • FluteOn programme nr. 1: 
    30 min x 6, individual lesson  
    30 min x 7, group workshop
    1 x surprise
    Final concert
    PRICE = 210 € / 230 CHF

 • FluteOn programme nr. 2: 
    45 min x 6, individual lesson
    30 min x 7, group workshop
    1 x surprise
    Final concert
    PRICE = 320 € / 350 CHF
! First 5 applications receive 10% discount !
APPLICATIONS DEADLINE is 20. June 2021!


Mednarodni online poletni FluteOn kamp, je namenjen flavtistom začetnikom (od 3 let naprej), učencem/kam flavte v nižjih in srednjih glasbenih šolah ter flavtistom/kam, ki so šolanje že zaključili, svoje znanje pa bi radi osvežili in nadgradili.

Ponudba vsebuje:
 • dnevno jutranje srečanje oz. delavnice na različne uporabne teme
 • dnevne individualne lekcije
 • notno gradivo za individualne lekcije in komorno glasbo
 • klavirske spremljave
 • video posnetki in navodila za vajo in snemanje

Število udeležencev je omejeno, zato velja vrstni red prijav. V primeru premajhnega števila prijav, bo FluteOn kamp odpovedan!

FluteOn programi in šolnina:
 • FluteOn program št. 1: 
    30 min x 6, individualna lekcija
    30 min x 7, skupinska delavnica
    1 x presenečenje
    Zaključni koncert
    CENA = 210 €

 • FluteOn program št. 2: 
    45 min x 6, individualna lekcija
    30 min x 7, skupinska delavnica
    1 x presenečenje
    Zaključni koncert
    CENA = 320 €

! Prvih 5 prijavljenih, prejme 10% popust !
ROK ZA PRIJAVO je 20. junij 2021!
The registration for the FluteOn Camp, takes place via email.

Please send the following information to phocevar.musicstudio@gmail.com:
 • name and surname of the participant
 • selected FluteOn camp programme 
 • Flute playing experience (no. of years, short description)
 • any preferences for repertoire & topics for group workshops (e.g. classical/popular music; topics about breathing, performing, practising ... )
 • attach an audio recording of your favourite piece (recommended, but not obligatory)

When I receive your email with data I will forward the information for making the payment. 

The registration will be valid, once you provide a proof of payment of the registration fee:
- 50 € / 55 CHF (the amount will be deducted from the total amount of the selected programme)

In case of cancellation from your side, the registration fee is non-refundable.

You will pay the remaining amount of the training programme upon receipt of the invoice, by 18.7.2021.

By registering, you agree that the photos and videos taken during the FluteOn Camp will be used exclusively for the FluteOn Camp archive, on the website and on the Facebook and Instagram of the FluteOn Camp.


Prijava na FluteOn kamp, poteka preko elektronske pošte.

Na naslov phocevar.musicstudio@gmail.com pošljite spodnje podatke:
 • ime in priimek udeleženca/ke
 • izbran FluteOn camp program 
 • izkušnje igranja flavte (št. let igranja, kratek opis)
 • želje po repertoarju & temah na skupnih delavnicah (npr. klasični/popularni repertoar; teme o dihanju, nastopanju, vadenju ...)
 • priloži svoj audio posnetek najljubše skladbe (priporočljivo, ni pa obvezno)

Po prejetju e-sporočila z vašimi podatki, vam pošljem informacije o plačilu.

Prijava bo veljavna ob predložitvi dokazila o plačilu prijavnine:
- 50 € (znesek bo odštet od skupnega zneska izbranega programa)

V primeru vaše odpovedi se prijavnina ne vrača.

Preostali znesek izobraževalnega programa, je potrebno poravnati po prejetju računa, do 18.7.2021.

S prijavo soglašate, da se fotografije in videi, ki bodo nastali v času FluteOn kampa, uporabijo izključno za arhiv FluteOn kampa, na spletni strani ter FB in Instagram kampa.