Pija Hocevar

Genij / A genius

Navdih iz / Inspired by David Shenk: The genius in all of us

 

Najprej je preblisk, zatem ideja, ki se z vlaganjem energije lahko razvije v dosežek. Doseči, uspeti, sta dva izmed lepših glagolov v našem jeziku, a pot do tja je trnova. Ne glede na (naravne) danosti človeka, je ta sposoben razviti čudovite stvari, za kar pa je potrebno veliko, veliko dela. Zavedanje, da imamo sami  veliko več kontrole nad našimi geni in veliko manj kontrole na naše okolje, nam lahko da zalet in možnost za polet!

First, there’s a flash, then an idea, which can be developed into the achievement, if we put energy into it. To achieve, to succeed, are the two of the finer verbs in our language, but the way to there is thorny. Regardless of the (natural) state of a man, he is able to develop wonderful things, which requires a lot of work to do. Awareness that we have much more control over our genes and much less control over our environment can give us an impetus and a chance to fly!

Nekaj načel za ambiciozne / Some principles for the ambitious:

  • NAJDI SVOJO MOTIVACIJO / FIND YOUR MOTIVATION

Moraš si želeti, tako zelo močno, da se nikoli ne bi vdal, tako močno, da si pripravljen žrtvovati čas, denar, spanec, prijateljstva, celo svoj ugled (ljudje bodo mogoče – verjetno bodo – mislili, da si čuden/a). Moral/a boš prevzeti ambiciozni način življenja, ne samo za nekaj tednov ali mesecev, ampak za leta in leta. Moraš si želeti tako močno, da nisi samo pripravljen/a pasti, ampak pravzaprav želiš izkusiti padec, napako; jo razkriti, se naučiti iz nje. Nemogoče je predvideti, koliko časa boš moral/a temu slediti, to delati. Rezultatov ne moreš vedeti vnaprej. Neobičajni dosežki zahtevajo neobičajno raven osebne motivacije in ogromno količino vere.

You have to want it, want it so bad you will never give up, so bad that you are ready to sacrifice time, money, sleep, friendships, even your reputation (people may – probably will – come to think of you as odd). You will have to adopt a particular lifestyle of ambition, not just for a few weeks or months but for years and years and years. You have to want it so bad that you are not only ready to fail, but you actually want to experience failure; revel in it, learn from it. It’s impossible to say for how long you will have to do these things. You cannot know the results in advance. Uncommon achievement requires an uncommon level of personal motivation and a massive amount of faith.

  • BODI SVOJ NAJSTROŽJI KRITIK / BE YOUR OWN TOUGHEST CRITIC

Spomnimo se odmevnih besed Nietzsche-ja: “Vsi veliki umetniki in misleci (so) veliki delavci, neutrudljivi ne le pri izumljanju, ampak tudi pri zavračanju, preučevanju, preoblikovanju, zahtevanju.” Njegovo opazovanje je bilo točno in brezčasno.

Obstajajo trenutki navdiha, veliko delo pa je večinoma težavno in se ne more zgoditi brez stroge (in konstruktivne) samokritike.

Recall the resonant words of Nietzsche: “All great artists and thinkers (are) great workers, indefatigable not only in inventing, but also in rejecting, sifting, transforming, ordering.” His observation was dead-on, and timeless.

Moments of inspiration do exist, great work is, for the most part, painstaking and cannot happen without the most severe (and constructive) self-criticism.

  • PAZI NA TEMNO STRAN (GRENKOBA IN KRIVDA) / BEWARE THE DARK SIDE (BITTERNESS AND BLAME)

Tako kot judoisti, ki obrnejo nasprotnikovo napadalno energijo in zagon v šibkost, morajo tisti z visokimi ambicijami neprenehoma spreminjati neuspehe v priložnosti. Če slednji pusti, da stvari ostanejo nerazrešene in se prepusti ponižanju in grenkobi, lahko poraz terja veliki davek.

Just as practitioners of judo turn an opponent’s attacking energy and momentum into weakness, those with high ambition must constantly turn failure to opportunity. If left to fester into humiliation or bitterness, defeat can take a powerful toll.

  • UGOTOVI SVOJE OMEJITVE – IN JIH POTEM PREZRI / IDENTIFY YOUR LIMITATIONS – AND THEN IGNORE THEM

Iskanje veličine nikoli ni logično. Vsakršni mogoči dosežki so leta stran, daleč od zanesljivosti, in pogosto težko predstavljivi. Praktična razdalja med sedanjo sposobnostjo in vašo željeno sposobnostjo je tako velika, da se bo vaš cilj prikazal vam in komurkoli poleg vas kot preprosto nedosegljiv..

The pursuit of greatness never makes logical sense. Any possible achievements are years off, far from certain, and often difficult even to envision. The practical distance between your current ability and your desired ability is so enormous that your goal will appear to you and anyone near you as simply unattainable..

In ravno to je bistvo. Veličina ni samo en korak naprej od povprečnosti; preseže povprečnost in to doseže s korakom naprej, zatem še enim korakom in potem še z enim – stotine tisočerih majhnih korakov, dokler razdalje ni mogoče ne izmeriti niti ugotoviti. Edina pot, ki vodi do tja, je iti še dlje, močneje, dlje kot skoraj vsi ostali, iti preko meja logike in razuma. Če se je zdelo enostavno ali celo dosegljivo večini, potem bi jih veliko več prišlo do tja. To je razlog, zakaj so ljudje z izjemnimi dosežki (katerekoli starosti), tudi sanjači. Del njihovih glav mora biti v oblakih, da si lahko predstavljajo nepredstavljivo. Slednji morajo ignorirati očitne pomanjkljivosti in kar je lahko pogosto videti kot nepremična ovira. Uklonitev oviri, bi pomenila takojšen poraz.

And that’s exactly the point. Greatness isn’t just one step beyond mediocrity; it transcends mediocrity, and it does so by taking one step beyond, then another step beyond, then another step beyond – hundreds of thousands of tiny steps until the distance can neither be measured nor even fathomed. The only way to get there is to go farther, harder, longer than almost everyone else, to push well past the point of logic or reason. If it looked easy or even attainable to most, then many more would get there.

That is why ultra-achievers (of whatever age) are also dreamers. They must have part of their heads stuck in the clouds in order to imagine the unimaginable. They have to ignore obvious shortcomings and what may often look like immovable obstacles. To defer to impediments would amount to instant defeat.

  • PRELOŽI  ZADOŠČENJE IN SE UPRI ZADOVOLJSTVU / DELAY GRATIFICATION AND RESIST CONTENTEDNESS

V potrošniški kulturi, smo neprenehoma navajeni na zadovoljitev naših impulzov: kupi, jej, glej, klikni-zdaj. Ljudje visokih dosežkov presegajo te impulze.

Majhni dosežki na poti, zagotavljajo več kot dovolj zadovoljstva, da posameznik nadaljuje.

In a consumer culture, we are constantly conditioned to gratify our impulses immediately: buy, eat, watch, click-now. High achievers transcend these impulses.

Small accomplishments along the way provide more than enough satisfaction to continue.

  • IMEJ VZORNIKE / HAVE HEROES

Vzorniki navdihujejo, ne samo z njihovimi velikimi deli, temveč tudi s svojimi skromnimi začetki (Einstein je delal kot javni uradnik, T. Edison je bil izključen iz prvega razreda, ker ga je učiteljica smatrala za zaostalega). Da bi vedeli podrobnosti preizkušnje najljubšega umetnika ali športnika, se moramo vseskozi spominjati neurejenih poti in čudnih idej, katere so šele pozneje postale prepoznane kot genialne. Izkušnje rastejo s preučevanjem grobih osnutkov mojstrskih knjig, slik in albumov. Z vpogledom v razvoj določenega umetniškega dela, vidimo, da nič, počasi in boleče, postane nekaj.

Brian Eno: “Lekcija, katero bi se moral naučiti prav vsak je da stvari nastanejo iz nič. Stvari se razvijejo iz nič. Najmanjše seme v pravem okolju, se razvije v najlepši gozd, in potem, se najbolj obetavno seme v napačnem okolju razvije v nič.”

Heroes inspire, not just by their great work, but also by their humble beginnings (Einstein worked as a patent clerk, T. Edison was expelled from the first grade because his teacher thought him retarded).

To know the particulars of a favorite artist or athlete’s ordeal is to be continually reminded of uncharted paths and oddball ideas that only later become recognized as genius. The experience is magnified by examining rough drafts of masterpiece books, paintings, and albums. To see the evolution of a particular work of art is to behold how nothing slowly and painfully becomes something.

Brian Eno: “What would really be a lesson that everybody should learn is that things come out of nothing. Things evolve out of nothing. The tiniest seed in the right situation turns into the most beautiful forest, and then, the most promising seed in the wrong situation turns into nothing..”

  • NAJDI MENTORJA / FIND A MENTOR

Vsaka oseba, ki je bila deležna te sreče, da je imela odličnega učitelja, kateri je navdihnil, svetoval, kritiziral in imel neskončno vero v sposobnosti svojega študenta, vam bo povedal, kakšen pečat, je ta oseba pustila v njegovem/njenem življenju.

To je še ena velika ironija mita nadarjenosti: v končni fazi, prava pot do uspeha ne “leži” v molekularni strukturi posameznika, temveč v njegovem razvoju najbolj produktivnega odnosa in prepoznavanja odličnih zunanjih virov.

Any person lucky enough to have had one great teacher who inspired, advised, critiqued, and had endless faith in her student’s ability will tell you what a difference that person has made in her life.

It is yet another great irony of the giftesness myth: in the final analysis, the true road to success lies not in a person’s molecular structure, but in his developing the most productive attitudes and identifying magnificent external resources.

 

POSADI SEME, ZALIVAJ GA VSAK DAN IN OB PRAVEM ČASU, BOŠ ŽEL TISTO, KAR SI POSADIL IN NEGOVAL.

PLANT A SEED, WATER IT EVERYDAY AND AT THE RIGHT TIME, YOU’LL REAP WHAT YOU’VE PLANTED AND NURTURED.

 

With love, Pija