Pija Hocevar

Čudežni otroci in pozni cvetovi/ Prodigies and late bloomers

Navdih iz / Inspired by David Shenk: The genius in all of us

 

Vsak posameznik je  ustvarjen z zmožnostjo se razviti na številne, izrazito različne načine. Da odkriješ svoj potencial, dodaj vodo, ljubezen, vztrajnost in veliko, veliko časa. (Patrick Bateson)

Every individual is built with the capacity to develop in a number of distinctly different ways. To discover your own potential, add water, love, perseverance, and lots and lots of time. (Patrick Bateson)

Verjetno ste že doživeli, ko vam je npr. uspelo posneti čudovito fotografijo in vam je kdo rekel, “Ti pa imaš talent!” ali pa se vam je kaj podobnega pripetilo na drugem področju in ste nehote začeli razmišljati, ali to res drži?  Kaj pa, če je to zgolj splet srečnih naključij, lastnih interesov in raziskovanja prav tega področja?

Marsikdo, bi zaradi tega, ker razvoj talenta ni viden, rekel, da ta preprosto mora obstajati že v samem človeku. Vendar izkušnje in pridobljeno znanje (vpliv različnih dejavnikov iz okolice) potrjujejo, da npr. v primeru izpostavljenosti glasbi in njenim “čarom”, tudi to globoko vpliva na razvoj otroka, človeka. Proces je zelo počasen in ga ni mogoče videti od zunaj, vendar se vseeno zgodi. Neopazno, kot voda, ki izpareva v oblak, tako majhni dogodki tlakujejo pot razvoja v eno ali drugo smer.

I believe, that you probably experienced, when you took a great photo and someone said to you “You really have a talent!” or something similar happened to you in the another field and you inadvertently started to think, is that true? What if this is just a set of circumstances, own interests and exploration of that certain field?

Because the development of the talent cannot be seen, many people would say, that it must simply exist. But experiences and gained knowledge (an influence of different factors from the environment) confirm, that for e. g.  the exposure to music and its “charms”, profoundly affect the development of a child, a human being. The process is very slow and impossible to see from the outside, but it still happens. Imperceptibly, like water evaporating into a rain cloud, tiny events pave the way for development in one direction or another.

Za razvoj katerekoli sposobnosti, tako ni nikoli prepozno. Pomembno je, da se ji posvetimo, vlagamo vanjo energijo, čas in delo, saj slednje slej ali prej pripelje do rezultatov. Kljub temu, pa nam v “zelje” hodi marsikaj, med drugim tudi nehotene primerjave s čudežnimi otroci; primerjava nas “starih mačkov” z malimi, nadebudnimi in neobremenjenimi otroci, pa res ni v užitek, prej nasprotno.

A vendar, naj z vami delim nekaj zanimivih zapisov iz same knjige.

… večina nadarjenih otrok, celo večina čudežnih otrok, ne nadaljuje svoje poti kot odrasli ustvarjalci. Najprej, izkazalo se je, da so spretnosti zelo drugačne – lastnosti potrebne za visok otroški dosežek, preprosto niso enake kot tiste, katere spodbujajo dosežke odraslih, tako da nekdo nebi avtomatsko prešel iz ene na drugo. Tehnična dovršenost osvoji občudovanje čudežnega otroka, vendar če slednji sčasoma ne gre preko tega, on ali ona utone v pozabo.

… drugi razlog je še bolj zanimiv: dosežki otrok so pogosto ujeti s psihologijo lastnega uspeha.

Otroci, ki odrastejo, obdani s pohvalo, ker so tehnično brezhibni pri določeni nalogi, pogosto razvijajo naravno averzijo, da stopijo izven svojega območja udobja. Namesto da bi se spopadli z vzorcem prevzemanja tveganj in se redno potisnili sami do svojih zmožnosti, razvijajo grozen strah pred novimi izzivi in kakršno koli napako ali neuspehom. Ironično je, da jih to vodi stran od samih temeljev dosežkov odraslih.

For the development of any ability, it is never too late. It is important that we dedicate ourselves to it, investing energy, time and work, as it sooner or later brings the results. Nevertheless, there are many things, standing in our way, including inadvertent comparisons with child prodigies; comparing us “old cats” with small, promising and unencumbered children, is not really a pleasure, rather the opposite.

But let me share with you some interesting records from the book itself.

… most gifted children, even most child prodigies, do not go on to become adult creators.

First off, it turns out that the skill sets are very different – the attributes necessary for high child achievement are simply not the same as those that drive adult achievement, so one would not automatically flow from the other.

Technical perfection wins the prodigy adoration, but if the prodigy does not eventually go beyond this, he or she sinks into oblivion.

… the second reason is even more interesting: child achievers are frequently hobbed by the psychology of their own success. Children who grow up surrounded by praise for being technically proficient at a specific task often develop a natural aversion to stepping outside their comfort zone. Instead of falling into a pattern of taking risks and regularly pushing themselves just beyond their limit, they develop a terrible fear of new challenges and of any sort of flaw or failure. Ironically, this leads them away from the very building blocks of adult success.

Vse je mogoče, vse se lahko zgodi. Vendar samo s sprejeto odločitvijo in vsakodnevnim vložkom.

Everything is possible, everything can happen. However, only with the decision taken and everyday input.

 

CELO POVSEM NAVADNI MOŽGANI, SO SPOSOBNI IZREDNIH STVARI, KO SO IZZVANI.

EVEN VERY ORDINARY BRAINS ARE CAPABLE OF EXTRAORDINARY THINGS WHEN PROVOKED.

~ David Shenk

 

With love, Pija