Pija Hocevar

Resnični vir nadarjenosti/ The true source of talent

Navdih iz / Inspired by David Shenk: The genius in all of us

 

Z vsakim dnem, mesecem in letom, človek pridobiva in usvaja nove prvine, razvija sebe, vpliva na soljudi in tako oblikuje življenje zase in za druge. Njegove spretnosti, talenti, so tako rezultat počasne, nevidne rasti sposobnosti od trenutka spočetja. Vsakdo je rojen drugačen, nekateri tudi z edinstvenimi prednostmi pri določenih stvareh. Nihče ni genetsko zasnovan v odličnosti in samo nekateri so biološko omejeni pri dosegu slednje.

With each day, month and a year, a human being obtains and acquires new elements, develops himself, influences on people and thus shapes a life for oneself and others. His abilities, talents, are thus a result of slow, invisible growth of capabilities from the moment of conception. Each is born with different, some even with unique advantages at certain tasks. But, no one is genetically designed in greatness and only some are biologically limited by reaching the latter.

Verjamem, da prav vsi poznamo celo kopico ljudi, ki so bili oz. so odlični pri poklicu/dejavnosti, ki jo opravljajo. Kar pa radi pozabljamo, je to, da so vsi odlični umetniki in misleci veliki delavci, neutrudljivi ne samo pri izumljanju, vendar tudi pri zavračanju, preučevanju, preoblikovanju, zahtevah.

I believe, each of us knows a whole bunch of people, who were or are excellent in their profession/activity, which they do. What we like to forget, is that all the great artists and thinkers are great workers, indefatigable not only in inventing, but also in rejecting, sifting, transforming, ordering.

Naj z vami delim krajša izseka iz knjige, o dveh velikih možeh v glasbi:

… Beethoven naj bi včasih preletel čez kar 60 ali 70 različnih osnutkov fraze, preden se je odločil za končno. “Naredim veliko sprememb, jih zavrnem in poskusim znova, dokler nisem zadovoljen.” je nekoč omenil prijatelju. “Šele takrat začenjam oblikovati delo v njegovo širino, dolžino, višino in globino v moji glavi.” (Nietzsche-jev citat Beethovnove skicirke, ki odkriva skladateljev počasen in naporen proces poizkušanja in krpanja s fragmenti melodije)

… Za njegov osupljiv glasbeni talent, je bilo rečeno, da je vzklil od nikoder, njegov lastni oče ga je promoviral kot “čudež, kateremu je Bog pustil, da se rodi v Salzburgu”.

Mozart  se je v glasbi “kopal” že pred samim rojstvom, njegovo otroštvo pa je bilo precej drugačno od drugih. Njegov oče, Leopold Mozart, je bil zelo ambiciozen avstrijski glasbenik, skladatelj in učitelj, ki je pridobil veliko priznanje z objavo priročnika Razprava o temeljnih načelih violinskega igranja. Nekaj časa, je Leopold razmišljal, da bi bil tudi sam odličen skladatelj. Ko pa je postal oče, je začel premikati svoje ambicije od nezadovoljive kariere, k otrokom – deloma morda zato, ker je njegova kariera že dosegla vrhunec: bil je asistent glasbenega direktorja; najvišje mesto je bilo tako v bližnji prihodnosti nedosegljivo.

Let me share with you, a short extract from the book, about two great men in music:

…Beethoven would sometimes run through as many as sixty or seventy different drafts of a phrase before settling on the final one. “I make many changes and reject and try again, until I am satisfied,” the composer once remarked to a friend. “Only then do I begin the working-out in breadth, length, height and depth in my head.” (Nietzsche’s citation of Beethoven’s sketchbook, which reveal the composer’s slow painstaking process of testing and tinkering with melody fragments.)

… His breathtaking musical gifts were said to have sprouted from nowhere, and his own father promoted him as the “miracle which God let be born in Salzburg”.

Mozart was bathed in music from well before his birth, and his childhood was quite unlike any other. His father, Leopold Mozart, was an intensely ambitious Austrian musician, composer and teacher who had gained wide acclaim with the publication of the instruction book A Treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing. For a while, Leopold had dreamed of being a great composer himself. But on becoming a father, he began to shift his ambitions away from his own unsatisfying career and onto his children – perhaps in part, because his career had already hit a ceiling: he was assistant music director; the top spot would be unavailable for the foreseeable future.

V zadnjem časovnem obdobju, sta se slednji spremenljivki izkazali kot izredno pomembni – način vaje in čas vaje.

Zavestna vaja, je tista, ki prinaša nenehen napredek. Je posebna vrsta aktivnosti, za razliko od igrivega igranja s sovrstniki, ki sama po sebi ni ugodna. Ne vsebuje samo izvedbo in ponovitev že osvojenih veščin, temveč ponavljajoče poskuse za preseganje trenutnega nivoja posameznika, ki je povezana s pogostimi padci, napakami. Je vaja, ki ne pozna besede ne kot odgovor; vaja, ki vztraja; tip vaje, pri kateri posameznik vztraja pri tem, kar pojmuje kot uspeh.

Zahteve morajo biti resne in trajne, da bi zavestna vaja delovala. Zahteva miselnost nikoli, kadar koli, biti zadovoljen s svojo trenutno sposobnostjo. Zahteva stalno samo-kritiko, patološki nemir, strast za dosledno doseganje nad posameznikovimi sposobnostmi,  tako da so dnevna razočaranja in padci v bistvu zaželjeni ter odločitev stalnega opogumljanja sebe in poskušanje znova in znova. Zahteva tudi ogromne, življenjske spremembe količine časa – dnevna zaveza, da postanemo boljši. Na dolgi rok, so rezultati zelo zadovoljivi. Na kratek rok, iz dneva v dan in meseca v mesec, pa ni nič kaj zabavno v procesu stalnega odrekanja.

Over the last period, the latter variables have proved to be extremely important – the way of exercise and the time of the exercise.

Deliberate practice, is the one, which brings continual skill improvement. It is s a very special form of activity, unlike the playful engagement with peers, it is not inherently enjoyable. It does not involve a mere execution or repetition of already attained skills, but repeated attempts to reach beyond one’s current level which is associated with frequent failures. It is a practice, that doesn’t take no for an answer; a practice that perseveres; the type of practice where the individual keeps raising the bar of what he or she considers success.

The demands have to be serious and sustained, for deliberate practice to work. It requires a mind-set of never, ever, being satisfied with your current ability. It requires a constant self-critique, a pathological restlessness, a passion to aim consistently just beyond one’s capability so that daily disappointment and failure is actually desired, and a never-ending resolve to dust oneself off and try again and again and again. It also requires enormous, life-altering amounts of time –  daily grinding commitment to becoming better. In the long run, the results can be highly satisfying. But in the short term, from day to day and month to month, there’s nothing particularly fun about the process  or the substantial sacrifices involved.

Naj zaključim z mislijo, ki naj bo v vzpodbudo vsem, ki vztrajno in pogumno gradite sebe – resnično izjemno znanje  na kateremkoli področju, se redko doseže v manj kot 10 tisoč urah vaje v obdobju 10ih let (povprečje 3 ur/dan).

Samo odločno naprej! 🙂

Let me conclude with the thought that should be the encouragement to all those who persistently and courageously build yourself – truly exceptional knowledge in any field is rarely achieved in less than 10 thousand hours of practice over a period of 10 years (an average of 3 hours / day).

Just, go ahead! 🙂

 

“NE VEMO IN NE POZNAMO SVOJIH OMEJITEV, RAZEN ČE IN DOKLER SEBE NE POTISNEMO DO NJIH.”

“WE DO NOT AND CANNOT KNOW OUR OWN LIMITS UNLESS AND UNTIL WE PUSH OURSELVES TO THEM.”

~ David Shenk

 

With love, Pija