Pija Hocevar

Inteligenca je proces, ne stvar/ Intelligence is a process, not a thing

Navdih iz / Inspired by David Shenk: The genius in all of us

 

Vam je poznan občutek, ko bereš, sprašuješ, raziskuješ, bolj malo razumeš a vseeno z vsakim dnem tudi bolj? Tako se razvija naš um, počasi a vztrajno, nevidno a vendar efektivno. Inteligenca je namreč zbirka razvijajočih se sposobnosti, ki je spodbujena s strani interakcije med geni in okoljem. Nihče ni namreč rojen z vnaprej določenim obsegom inteligence. Slednja se lahko izboljša.

Is a latter feeling familiar to You – you read, ask and explore, do not understand a lot, but with each day, still a bit more? That is how our mind is developing, slowly but persistently, invisibly but effectively. Intelligence is namely a collection of developing skills driven by the interaction between genes and environment. No one is born with a predetermined amount of intelligence. The latter one can be improved.

Možgani so znani po svoji plastičnosti in tako imajo možgani vsakega človeka vgrajeno možnost postati, skozi čas, kar od njih zahtevamo. Plastičnost ne pomeni, da smo vsi rojeni z enakim potencialom. Seveda nismo! Ampak zagotavlja, da ni nobena sposobnost nespremenljiva; tako je praktično nemogoče določiti posameznikove intelektualne omejitve pri katerikoli starosti.

Brains are famous by their plasticity and so every human brains do have a built-in capacity to become, over time, what we demand of it. Plasticity does not mean that we’re all born with the exact same potential. Of course we are not! But it does guarantee that no ability is fixed; it makes it virtually impossible to determine any individual’s true intellectual limitations at any age.

Kar vemo sedaj (kljub temu, da je relativna intelektualna uvrstitev večine ljudi ponavadi enaka, ko se starajo):

  • biologija ni tista, ki določa posameznikov začetek (družbeni, ekonomski in akademski faktorji so pomembni dejavniki)
  • nihče resnično ne obstoji na svojem začetku
  • vsak človek (celo vsa družba) se lahko razvija pametneje, če to od njega (njih) zahteva okolica

What we know now (even though most people’s relative intellectual ranking tends to remain the same as they grow older):

  • biology isn’t the one, that establishes an individual’s rank to begin with (social, economic and academic factors are well-documented contributors)
  • no individual is truly stuck in her/his original ranking
  • every human being (even a whole society) can grow smarter if the environment demands it

Sedaj vemo več in bolje. Vemo, da genetski dejavniki ne delujejo “namesto” dejavnikov okolja, ampak z njimi sodelujejo. Genetske razlike obstajajo, ampak slednji niso prisilni jopiči, ki nas držijo na mesto; so vrvi za bungee, ki čakajo da so raztegnjene. Ko so odkriti pozitivni okoljski sprožilci, kot npr. govorjenje staršev, ustrezen odziv na to ni opozorilo na njihovo nepravilnost, ampak sprejeti njihov vpliv na gene – na naša življenja. Nekateri izmed njih so: * govoriti otrokom zgodaj in pogosto, * brati zgodaj in pogosto, * vzgoja in spodbuda, * postaviti visoka merila, * sprejemanje neuspehov, * spodbujanje “miselnosti rasti”.

Now we know more and better. We know that genetic factors do not operate “instead of” environmental factors, they interact with them. Genetic differences do exist, but those aren’t straightjackets holding us in place; they are bungee cords waiting to be stretched and stretched. When positive environmental triggers such as parental speaking are discovered, the appropriate response is not to caution against their possible irrelevance, but to embrace their influence on our genes – and our lives. Some of them are: *speaking to children early and often, *reading early and often, *nurturance and encouragement, *setting high expectations, *embracing failure, *encouraging a “growth mindset”.

Sebe lahko pretentamo v miselnost, da je merjenje osebne inteligence kot merjenje dolžine mize. Vendar je resnica, da je merjenje slednje bolj kot merjenje teže petletnika. Katerokoli meritev dobiš, velja samo za tisti dan.

We can trick ourselves into thinking that measuring a person’s intelligence is like measuring the length of a table. But in truth, it’s more like measuring a five-year-old’s weight. Whatever measurement you get applies only for today.

 

“INTELIGENCA JE DINAMIČEN, RAZPRŠEN IN NADALJUJOČI SE PROCES.”

“INTELLIGENCE IS A DYNAMIC, DIFFUSE, AND ONGOING PROCESS.”

~ David Shenk

 

With love, Pija