Pija Hocevar

Mit nadarjenosti/ the myth of gifts

Navdih iz / Inspired by David Shenk: The genius in all of us

 

Vsak trenutek na tem svetu, se rodi nov mali čudež. Ob rojstvu, nehote začnemo z iskanjem podobnosti mami, očetu ali kateremu od sorodnikov. Z leti, ko otrok raste, z njim pa se oblikuje značaj, pogosto rečemo “Ah, to je v genih!”, pa je res?

Each moment on this planet, a new miracle is born. With a birth of a child, we unintentionally start to search for similarities to a mother, father or any other relative. With years, when a child is growing, and the character is forming, we often say “Ah, that’s in the genes!”, but is it?

Geni niso kot roboti, kateri vedno “izrečejo iste stavke na enak način.” Oni vzajemno sodelujejo z okolico in se odzovejo različno, glede na določen oz. različen dražljaj.

Genes are not like robots, “who always say the same lines in the exact same way.” They interact with their surroundings and react differently, depending on particular or different stimulus.

Kljub številnim raziskavam v preteklosti, da geni določajo “usodo” posameznika, je pomembno spoznanje nekaj let kasneje (- Geni x Okolje – ), da geni močno vplivajo na oblikovanje vseh značilnosti, od barve oči do inteligence, vendar redko narekujejo natančno, kaj bodo te značilnosti bile. Od trenutka spočetja, se geni neprenehoma odzivajo in sodelujejo s široko paleto notranjih in zunanjih dražljajev – prehrana, hormoni, čutni vložki, fizična in intelektualna aktivnost, in drugimi geni – da “izdelajo” unikaten, po meri krojen človeški stroj za edinstvene okoliščine posameznika. Geni so pomembni in genetske spremembe se bodo odražale v različnih značilnostih, vendar smo na koncu vsi dinamičen sistem, stvaritev v razvoju.

Despite numerous research in the past, that genes determine the “destiny” of an individual, it is important to learn a few years later (– Genes x Environment –), that genes greatly influence the design of all the features, from eye color to intelligence, but rarely dictate precisely what those traits will be. From the moment of conception, genes constantly respond to, and interact with, a wide range of internal and external stimuli – nutrition, hormones, sensory input, physical and intellectual activity, and other genes – to produce a unique, custom-tailored human machine for each person’s unique circumstance. Genes matter, and genetic differences will result in trait differences, but in the final analysis, each of us is a dynamic system, a creature of development.

Vse kar smo, je rezultat procesa.

Geni nas sami od sebe, ne naredijo pametne, neumne, jezikave, vljudne, depresivne, vesele, muzikalne, brez posluha… Te karakteristike prihajajo iz kompleksne interakcije znotraj dinamičnega sistema. Vsak dan na katerikoli način, vplivamo na to, kateri geni bodo aktivni/aktivirani. Vaše življenje, deluje vzajemno, skupaj z geni.

Everything that we are, is a result of a process.

Genes do not, on their own, make us smart, dumb, sassy, polite, depressed, joyful, musical, tone-deaf.. Those characteristics come from a complex interplay within a dynamic system. Every day in every way, you are helping to shape, which genes become active. Your life is interacting with your genes.


“DINAMIČNI RAZVOJ JE RAZLOG, ZAKAJ JE ČLOVEŠKA BIOLOGIJA DŽUBOKS (juke-box,) Z MNOGIMI POTENCIALNIMI MELODIJAMI – NI POSEBNO VGRAJENIH NAVODIL ZA DOLOČENO VRSTO ŽIVLJENJA, AMPAK Z VGRAJENO ZMOŽNOSTJO ZA RAZLIČNA MOŽNA ŽIVLJENJA. NIHČE NI GENETSKO OBSOJEN NA POVPREČNOST.”

 

“DYNAMIC DEVELOPMENT IS WHY HUMAN BIOLOGY IS A JUKE-BOX WITH MANY POTENTIAL TUNES – NOT SPECIFIC BUILT-IN INSTRUCTIONS FOR A CERTAIN KIND OF LIFE, BUT BUILT-IN CAPACITY FOR A VARIETY OF POSSIBLE LIVES. NO ONE IS GENETICALLY DOOMED TO MEDIOCRITY.”

~ David Shenk


With love, Pija