Pija Hocevar

Veličina je proces/ Greatness is a process

Navdih iz / Inspired by David Shenk: The genius in all of us

 

Iz majhnega zraste veliko, z veliko ljubezni pa še bolj plemenito. Ob rojstvu smo si enaki, skozi čas, pa se vsak izmed nas razvija in ubira pot, ki je njemu/njej edina.

From small grows big, and with lots of love even more noble. At birth, we are all the same, but through time, each of us develops and takes the path, which is unique to him/her.

“Naša kultura, pojmuje talent kot redki genetski vir oz. lastnost, ki jo posameznik ima ali nima.” A vendar, so dosežki današnje družbe (pišem z vidika učitelja otrok, ki imajo različne predispozicije, okolja), tako raznovrstni in bogati, da lahko potrdim Shenkovo razlago: “Nekateri ljudje trenirajo/vadijo več in pametneje, kot poprej. Boljši smo pri stvareh, ker smo ugotovili, kako postati boljši. Talent ni stvar, je proces.”

“Our culture regards talent as a scarce genetic resource, a thing that one either does or does not posess.” However, the achievements of today’s society (I write from the perspective of a teacher of children with different predispositions, environments) are so diverse and rich that I can confirm Shenk‘s explanation: “Some people are training harder and smarter than before. We are better at stuff because we have figured out how to become better. Talent is not a thing, it is a process.”

Zavedati se in tega nikakor ne pozabiti, da vsaka velika stvar potrebuje veliko – dela, časa, potrpežljivosti, vztrajnost, veselja in navsezadnje ljubezni/predanosti do slednjega.

To be aware and never forget it that every great thing needs a great amount of – work, time, patience, persistence, joy, and after all love/devotion to the latter.

Padci (napake), so tako kot vsi vzponi in nagrade, obvezni del življenja, ki nam omogočajo, da rastemo. Ob tem pa nas, kot obvezni modni dodatek, spremljajo dvomi, kateri nam vzamejo ogromno energije in pozornosti, a se vseeno pojavijo z namenom. V takem trenutku, se ustavi – zategni zavoro – zadihaj – premisli – zadihaj –  in gas naprej. 😉

Samo nekateri izmed nas spoznajo svoj resničen potencial in mnogi izmed nas, zmotno razumejo začetne težave za prirojene omejitve. Shenk pravi: “Trdim, da genetski vpliv sam ni vnaprej določen, ampak je dinamičen proces. Niti kloni nimajo popolnoma enakega potenciala, saj so geni odvisni od okoljskih vplivov, ki jim pomagajo ugotoviti, kako se izraziti.”

Failures (errors) are just like all the ups and rewards, a compulsory part of life that allows us to grow. At the same time, as a compulsory fashion accessory, we are accompanied by doubts, which take us a lot of energy and attention, but nevertheless appear with purpose. At this point, stop – tighten the brake – breathe – think – breathe – and with full power ahead. 😉

Only some of us realize their true potential, and many of us mistakenly understand the initial problems for the inborn constraints. Shenk says: “I am arguing that genetic influence itself is not pre-determined, but an ongoing dynamic process. Not even genetic clones have exactly the same potential, because genes actually depend on environmental inputs to help determine how they get expressed.”

 

“S PONIŽNOSTJO, UPANJEM IN IZREDNO ODLOČNOSTJO, JE VELIČINA NEKAJ, ZA KAR SI LAHKO VSAK OTROK – KATEREKOLI STAROSTI – PRIZADEVA.”

 

“WITH HUMILITY, WITH HOPE, AND WITH EXTRAORDINARY DETERMINATION, GREATNESS IS SOMETHING TO WHICH ANY KID – OF ANY AGE – CAN ASPIRE.”

~ David Shenk

 

With love, Pija