Pija Hocevar

Čudežni otroci in pozni cvetovi/ Prodigies and late bloomers

Navdih iz / Inspired by Shinichi Suzuki: Nurtured by Love

 

In ——– Akcija!

Novi zvezki, učbeniki, pisala in vsi ostali pripomočki, novo notno gradivo in morebiti tudi nov (svetleč) inštrument ter dobro sestavljen urnik (želja vsakega učitelja 🙂 ). Vse je pripravljeno na nove podvige, samo še …. Ena stvar.

And —— Action!

New notebooks, textbooks, pens and all the other accessories, new sheet music and perhaps also a new (shiny) instrument, and well-assembled schedule (a wish of every teacher 🙂 ). All is ready for a new undertakings, just .. One more thing.

Večopravilnost (multi-tasking) je super stvar, a ne na dolgi rok. Naučiti se oz. preizkusiti čimveč stvari naenkat ali v kratkem obdobju, daje prijeten občutek, ampak problem nastane, ko se znanje nikakor ne usede. Seveda, saj nima časa! Sicer pa, ali ni kvaliteta važnejša od kvantitete, ne glede na to kaj imamo v mislih? Shinichi Suzuki v svoji knjigi zapiše:

“Z dnevno vajo je znanje vsajeno, potem pa se mora razviti sposobnost, dokler ni zrela. Priprava, čas in okolje pridejo skupaj kot stimulans. Mi ne vidimo semena, ki je posajeno v tla, ampak voda, temperatura, svetloba in senca delujejo vsakodevno kot stimulansi; korak za korakom nastajajo nevidne spremembe, do nekega dne, ko se pokaže poganjek. Ali niso stimulansi primerljivi?”

Multitasking is a great thing, but not on a long term. To learn or to try many things at once or in a short period, gives a pleasant feeling, but the problem occurs, when the knowledge doesn’t sink in. Of course, there’s not time! Anyway, isn’t the quality more important than quantity, despite what we have in mind? Shinichi Suzuki writes in his book:

»By daily training the knowledge was implanted, then the ability had to be developed until the time was ripe. Preparation, time and environment came together as stimulants. We don’t see the seed that is planted in the ground, but water, temperature, light and shade, act daily as stimuli; little by little there is an unseen change, up to certain day when the sprout appears. Aren’t the situations comparable?«

Večopravilnost nikakor ni slaba, vendar se je potrebno zavedati, da uspehi na vseh možnih področjih žal ne bodo. K temu poleg paše tudi to, da veščina, kot je npr. učenje inštrumenta (ali katerakoli druga veščina), ki se postopno nadgrajuje, ne more zaživeti in se razviti v polnosti, če je pozornost razpršena na več aktivnosti. Manj je več! 🙂

Ena izmed Suzukijevih misli: “Sposobnosti se rodijo in razvijajo z delovanjem vitalnih sil organizma, ko se trudi živeti in na začetku prilagoditi svojemu okolju. Zato je edina boljša lastnost, ki jo ima otrok lahko pri rojstvu, zmožnost prilagajanja z večjo hitrostjo in občutljivostjo na okolje kot drugi.”

Multi-tasking isn’t bad, but we have to be aware, that a success in all the possible fields will not come, unfortunately. Besides, a skill, like for example, learning an instrument (or any other skill), which upgrades gradually, cannot come to life and develop in its fullness, if the attentiveness is scattered on multiple activities. Less is more! 🙂

One of Suzuki’s thoughts: »Abilities are born and developed by the working of the vital forces of the organism as it strives to live and to adapt to its environment right in the beginning. Therefore, the only superior quality a child can have at birth is the ability to adapt itself with more speed and sensitivity to its environment than others.«

Naj bo uspešnih in z veliko novega, kvalitetnega znanja in sposobnosti obogatenih 189 dni!

Wish you a successful and with a lot of new, quality knowledge and skills enriched 189 days!

 

“POANTA JE V TEM, DA NI DEDNOST TISTA KI NAS OBLIKUJE, AMPAK OKOLJE. OTROCI ŽIVIJO, VIDIJO IN ČUTIJO, NJIHOVE SPOSOBNOSTI PA SE RAZVIJAJO TAKO, DA USTREZAJO NJIHOVEMU OKOLJU.”

 

“THE POINT IS THAT IT IS NOT HEREDITY THAT MOLDS US BUT ENVIRONMENT. CHILDREN LIVE, SEE AND FEEL, AND THEIR ABILITY DEVELOPS TO FIT THEIR SURROUNDINGS.”

~ Shinichi Suzuki

 

With love, Pija